ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γενικά

Όλες οι πωλήσεις που εκτελούνται από την ADM AE (αναφερόμενη στο εξής ως ΠΩΛΗΤΗΣ) διέπονται από τους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (αναφερόμενοι στο εξής ως ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ή ΟΡΟΙ), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε προσφοράς/πρότασης συνεργασίας/εντολής εκτέλεσης παραγγελίας/σύμβασης του ΠΩΛΗΤΗ (δύνανται να αναφέρονται στο εξής και ως Προμήθεια). Η Προμήθεια οποιουδήποτε εξοπλισμού, ανταλλακτικού ή συστήματος (αναφερόμενα στο εξής ως Προϊόντα), τίθεται σε ισχύ μόνον όταν οι παρόντες γίνουν με οποιονδήποτε τρόπο στο σύνολό τους αποδεκτοί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δύναται να λάβει γνώση των Όρων είτε κατόπιν αποστολής τους με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΠΩΛΗΤΗ https://adm.net.gr.

Η αποδοχή της Προμήθειας τεκμαίρεται άνευ ετέρου ότι καταδεικνύει πλήρη γνώση και ρητή αποδοχή των Γενικών Όρων εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων θα πρέπει να γίνεται εγγράφως προκειμένου να είναι δεσμευτική για τον ΠΩΛΗΤΗ και να παράγει έννομα αποτελέσματα. Κάθε προσφορά ή/πρόταση συνεργασίας του ΠΩΛΗΤΗ είναι δεσμευτική μόνον όταν γίνεται εγγράφως αμοιβαία αποδεκτή και έκτοτε παράγει έννομα αποτελέσματα. Οι παρόντες Όροι ισχύουν και για αγορές που γίνονται βάσει τιμοκαταλόγου, όπου επίσης αναφέρονται.

2.  Τυποποίηση & Αντικείμενο Προμήθειας
 • Το αντικείμενο εκάστης Προμήθειας πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια (κατ’ είδος, ποσότητα και αξία) από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και απαιτείται ρητή έγγραφη αποδοχή αυτής από τον ΠΩΛΗΤΗ προκειμένου να είναι δεσμευτική και να παράγει έννομα αποτελέσματα, εξαιρουμένων περιπτώσεων που έχουν λήξει αυτοδίκαια ή/και διαγραφεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.
 • Η Προμήθεια περιλαμβάνει μόνον Προϊόντα, όπως αυτά καθορίζονται κατ’ είδος ποσότητα και αξία στην παραγγελία, εξαιρουμένων περιπτώσεων που συγκεκριμένα έγγραφα, πληροφορίες, υποστήριξη ή πρόσθετες εργασίες περιλαμβάνονται σαφώς στην παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Το βάρος, οι διαστάσεις, οι όγκοι, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι συνθέσεις τμημάτων των Προϊόντων του ΠΩΛΗΤΗ, που περιλαμβάνονται σε καταλόγους, φυλλάδια και έντυπο υλικό, είναι ενδεικτικά, ενημερωτικά και ως εκ τούτου μη δεσμευτικά, εξαιρουμένων περιπτώσεων που συγκεκριμένη προδιαγραφή Προϊόντος αποτελεί μέρος των εγγράφων της Προμήθειας.
 • Τροποποιήσεις ή/και αυξομειώσεις του αντικειμένου της παραγγελίας, είναι έγκυρες μόνον όταν γίνονται αμοιβαία αποδεκτές εγγράφως. Σε περίπτωση ολικής ή/και μερικής ακύρωσης της παραγγελίας από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για οποιονδήποτε λόγο, η οποία λάβει χώρα εντός 15 ημερολογιακών ημερών προ του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα βαρύνεται με το 15% της αξίας των ακυρωθέντων Προϊόντων, το οποίο ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θεωρεί ως εύλογο και δίκαιο και ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετα και κατά περίπτωση τυχόν ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που υπάρχουν στην ακυρωθείσα πρόταση συνεργασίας/προσφορά. Το παρόν άρθρο αφορά μόνον σε Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο τιμοκατάλογο του ΠΩΛΗΤΗ και βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://new.abb.com/gr/documentation-and- tools με αναγραφόμενες τιμές μονάδος.
 • Ακύρωση παραγγελίας Προϊόντων εκτός του άνω τιμοκαταλόγου του ΠΩΛΗΤΗ Προϊόντων ειδικών παραγγελιών και προδιαγραφών, δεν γίνεται αποδεκτή.

 

3. Τιμές
 • Οι τιμές εκάστης Προμήθειας νοούνται οι καθαρές αξίες, αφορούν ολόκληρη την ποσότητα των Προϊόντων και δεν περιλαμβάνουν:
 • Φ.Π.Α., κάθε άλλο φόρο ή εισφορά, τα οποία θα χρεωθούν στη συνέχεια στα φορολογικά παραστατικά κατά τα ισχύοντα
 • ειδική συσκευασία πέραν της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή, μεταφορά, ασφάλιση, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία στην παραγγελία ή στο συμφωνητικό.
 • Μετά την έγγραφη αποδοχή της παραγγελίας από τον ΠΩΛΗΤΗ, οι τιμές θεωρούνται οριστικές και δεν αναθεωρούνται. Αναπροσαρμογή τιμών δύναται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Έχει εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και ΠΩΛΗΤΗ.
  • Λόγω καθυστέρησης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης των Προϊόντων από υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
  • Λόγω τροποποίησης του αντικειμένου της Προμήθειας, η οποία έχει κατά τα ανωτέρω γίνει αποδεκτή από τον ΠΩΛΗΤΗ
  • Οι τιμές πώλησης αναγράφονται σε νόμισμα διαφορετικό του Euro, οπότε και θα τροποποιούνται ανάλογα με την νομισματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία κάθε (τμηματικής) παράδοσης Προϊόντων.

 

4.  Όροι Πληρωμής - Κυριότητα
 • Όλες οι Προμήθειες γίνονται σύμφωνα και περιλαμβάνουν τους παρόντες όρους πληρωμής εκτός αν άλλως έχει εγγράφως αμοιβαία συμφωνηθεί μεταξύ του ΠΩΛΗΤΗ και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η εξόφληση εκάστου τιμολογίου και οφειλόμενου ποσού θα πραγματοποιείται – εκτός εάν άλλως έχει εγγράφως συμφωνηθεί – και θα αποδεικνύεται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΠΩΛΗΤΗ αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου τρόπου απόδειξης ακόμη και αυτού του ίδιου του όρκου. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να παρακρατήσει μέρος ή όλον εκ του οφειλόμενου ποσού για την κάλυψη τυχόν εκπτώσεων, εξόδων, φόρων, δασμών, δαπανών ή οποιουδήποτε άλλου ποσού που είτε έχει καταβάλλει είτε απαιτεί να λάβει.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών ή καθυστέρησης παραλαβής των Προϊόντων εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται διαζευκτικά ή σωρευτικά τα ακόλουθα:
  • να απαιτήσει την καταβολή νόμιμου τόκου υπερημερίας από την επομένη της ταχθείσας ημερομηνίας εξόφλησης μέχρι και την ολική εξόφλησή της. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται με βάση το σχετικό επιτόκιο που ισχύει κατά περιόδους, όπως αυτό προσδιορίζεται εκάστοτε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η καταβολή τόκων υπερημερίας δεν απαλλάσσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την υποχρέωση εξόφλησης των υπολοίπων ποσών κατά τους συμφωνηθέντες όρους.
 • να διακόψει την αποστολή των εμπορευμάτων της προμήθειας ή την εκτέλεση των εργασιών που συνδέονται με αυτή, χωρίς να δικαιούται ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.
 • να τερματίσει        οριστικά       την      Προμήθεια       αναζητώντας       οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό και ζημία από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ
 • να παρακρατήσει την δοθείσα προκαταβολή.
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων από τον ΠΩΛΗΤΗ δεν παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το δικαίωμα να διακόψει ή να μειώσει οποιαδήποτε συμφωνημένη πληρωμή.
 • Μέχρι ολικής εξοφλήσεως των Προϊόντων, αυτά παραμένουν στην κυριότητα του ΠΩΛΗΤΗ, ο οποίος διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά του, εκ των άρθρων 383, 389 παρ. 2, 455, 458, 460, 461, 462, 470, 532 παρ. 1, 976, 977, 1034, 1035, 1094 και 1095 ΑΚ.
5.  Όροι & Χρόνος Παράδοσης Προϊόντων
 • Τα Προϊόντα παραδίδονται κατά τον συμφωνηθέντα εγγράφως τρόπο και τόπο. Εάν δεν προσδιορίζεται τόπος παράδοσης τότε θεωρείται ότι αυτός είναι το εργοστάσιο κατασκευής και οι εν γένει χώροι παραγωγής του ΠΩΛΗΤΗ. Ρητά προσδιορίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης ακολουθεί το πρόγραμμα και τη συνέπεια πληρωμών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Καθυστέρηση στον χρόνο καταβολής των πληρωμών επιφέρει αναλογικά ισόχρονη καθυστέρηση της παράδοσης των Προϊόντων, μη αποκλειομένης της ασκήσεως των λοιπών δικαιωμάτων του ΠΩΛΗΤΗ ως αυτά προβλέπονται και ρυθμίζονται από την οικεία ημεδαπή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 • Ο παραλαβών εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ τα Προϊόντα οφείλει να υπογράψει τα νόμιμα παραστατικά παραλαβής. Σε κάθε περίπτωση ρητά λογίζεται και τεκμαίρεται ότι ο παραλαβών είναι πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και συνεπώς η παραλαβή είναι και θεωρείται ως έγκυρη. Τόπος εκδόσεως και εξόφλησης των τιμολογίων είναι ο Δήμος Αχαρνών Αττικής όπου και η έδρα του ΠΩΛΗΤΗ.
 • Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων δύναται να τροποποιηθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν παρέχει εγκαίρως τα τυχόν απαιτούμενα για την εκτέλεση της Προμήθειας έγγραφα
  • Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ απαιτεί τροποποιήσεις στην Προμήθεια, οι οποίες κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του ΠΩΛΗΤΗ απαιτούν παράταση του χρόνου παράδοσης.
  • Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ή/και οι εργολάβοι του δεν προέβησαν εγκαίρως στην ολοκλήρωση εργασιών που απαιτούνταν ως προϋπόθεση για να γίνει η παράδοση των Προϊόντων.
  • Εξ΄ οιαδήποτε υπαιτιότητας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή/και των εργολάβων του
  • Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ καθυστερεί την συμφωνημένη καταβολή των πληρωμών.
 • Εξαιτίας καθυστερήσεων στην παραγωγή ή/και τον εφοδιασμό μέρους ή όλου των Προϊόντων για λόγους που δεν ανάγονται στον κύκλο ευθύνης και ελέγχου του ΠΩΛΗΤΗ. Ως τέτοιοι λόγοι ενδεικτικά αναφέρονται:

α) τα τυχηρά γεγονότα, όπως ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά: απεργίες μέσων μεταφοράς και υπηρεσιών, καθυστερήσεις στις προμήθειες τρίτων, προβλήματα στο σύστημα μεταφορών, απεργίες προσωπικού, δολιοφθορές, απρόβλεπτες διακοπές στην λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΠΩΛΗΤΗ λόγω βλάβης κλπ, β) λόγοι ανωτέρας βίας και γ) κάθε είδους πανδημία όπως για παράδειγμα η πρόσφατη πανδημία/επιδημία Covid 19 και κάθε μετάλλαξη αυτής ή άλλη.

 • Τυχόν καθυστερήσεις στον χρόνο παράδοσης – κατά τα ανωτέρω – αφενός δεν παράγουν καμία ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ και αφετέρου δεν τροποποιούν το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
 • Σε περίπτωση υπαίτιας (λόγο δόλου ή βαριάς αμέλειας) από πλευράς του ΠΩΛΗΤΗ καθυστέρησης της παράδοσης των Προϊόντων, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δικαιούται – εφόσον τούτο έχει εγγράφως προηγούμενα συμφωνηθεί – να λάβει ως ποινική ρήτρα το μέγιστο έως και 5% του συνολικού ποσού της Προμήθειας που βρίσκεται σε καθυστέρηση. Ρητά δηλώνεται ότι οι συμφωνηθείσες ποινικές ρήτρες θα αποτελούν την μοναδική αποζημίωση και αποκατάσταση που δικαιούται να λάβει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ σε περιπτώσεις καθυστέρησης, παραιτούμενος οιασδήποτε άλλης τυχόν αξιώσεως ή απαιτήσεώς του για αποκατάσταση οιασδήποτε θετική ή αποθετικής ζημίας του.
  • Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από το χρονικό σημείο κατά το οποίο έχουν ολοκληρωθεί ευδοκίμως οι δοκιμές FAT  και τα προς πώληση προϊόντα ευρίσκονται στη διάθεση του ΠΩΛΗΤΗ, ανεξαρτήτως εάν ο τελευταίος προέβη σε φυσική παραλαβή αυτών.
6. Συσκευασία – Μεταφορά Προϊόντων

  Εκτός εάν άλλως έχει εγγράφως συμφωνηθεί με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ:

  • Τυχόν εξειδικευμένη συσκευασία των Προϊόντων που περιλαμβάνονται στην Προμήθεια θα αποτελεί πρόσθετη χρέωση επί της τιμής πώλησης και η επιστροφή της δεν είναι αποδεκτή.
  • Στην περίπτωση που η μεταφορά (συμπεριλαμβανομένων φορτώσεων – εκφορτώσεων) εκτελεστεί από τον ΠΩΛΗΤΗ, αυτή γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο οποίος και φέρει τον σχετικό κίνδυνο και ο ΠΩΛΗΤΗΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη προερχόμενη από ζημία ή βλάβη των Προϊόντων.
 • Σε οιαδήποτε περίπτωση και για οιονδήποτε λόγο αρνήσεως του ΑΓΟΡΑΣΤΗ είτε να παραλάβει τα Προϊόντα, είτε να αποθηκεύσει αυτά κατά τα ήδη συμφωνηθέντα, όλα τα έξοδα που τυχόν προκύψουν εκ των ανωτέρω θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο οποίος θα φέρει και τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημιάς ή απώλειας των Προϊόντων κατά το χρόνο αποθήκευσης.

7.  Επιθεώρηση & Αποδοχή Προϊόντων
 • Εκτός περιπτώσεων που περιγράφονται ρητά στην παραγγελία, οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της τελικής επιθεώρησης πριν από την αποστολή των Προϊόντων διεξάγονται από τον ΠΩΛΗΤΗ ή το αντίστοιχο εργοστάσιο κατασκευής. Κάθε πρόσθετη δοκιμή, η οποία απαιτείται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, θα πρέπει να αναφέρεται στην παραγγελία, να καταγράφονται τα εφαρμόσιμα πρότυπα σε λίστα, και – εφόσον είναι δυνατόν – η τοποθεσία διεξαγωγής των δοκιμών. Όλες οι πρόσθετες δοκιμές διενεργούνται κατόπιν ρητής αποδοχής του ΠΩΛΗΤΗ και εκτελούνται για λογαριασμό και με έξοδα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
 • Άμα τη επιτυχή ολοκληρώσει των FAT άνευ οιασδήποτε παρατηρήσεως εκ μέρους του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αναγόμενη σε « πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων », εκτός εάν ήθελε αποδειχθεί κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι αυτά δολίως απεκρύβησαν από τον ΠΩΛΗΤΗ.
 • Σε κάθε περίπτωση όλες οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής αρχίζουν από την παραλαβή των Προϊόντων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα (χρονικό σημείο μεταβίβασης κινδύνου).

 

8.   Επιστροφή Προϊόντων – Απαιτήσεις – Ακύρωση Παραγγελίας
 • Επιστροφές Προϊόντων γίνονται δεκτές μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ΠΩΛΗΤΗ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ΠΩΛΗΤΗ για την πρόθεσή του να επιστρέψει Προϊόντα, να αναφέρει πλήρως αιτιολογημένα τους λόγους και εφόσον γίνουν εγγράφως αποδεκτοί από τον ΠΩΛΗΤΗ, τότε να καθοριστεί και ο τρόπος επιστροφής αυτών. Κάθε είδους επιστροφές και αποστολές

Προϊόντων στον ΠΩΛΗΤΗ, γίνονται μόνο με προπληρωμένη από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μεταφορά μέσω ταχυδρομείου ή μεταφορικής εταιρείας. Για όλες τις επιστροφές προϊόντων – εξαιρουμένων όσων έγινα λόγω αποδεδειγμένης δόλιας συμπεριφοράς του ΠΩΛΗΤΗ – ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ βαρύνεται (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί) με το 5% της καθαρής αξίας του επιστρεφόμενου υλικού, ποσοστό το οποίο ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ως εύλογο και δίκαιο να καταβάλλει στον ΠΩΛΗΤΗ ως κόστος επιθεώρησης και προετοιμασίας των Προϊόντων.

 • Ουδεμία επιστροφή γίνεται αποδεκτή για Προϊόντα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί, εφαρμοστεί σε άλλους εξοπλισμούς ή εγκαταστάσεις, ή έχουν υποστεί αποσυναρμολόγηση (όπου αυτό είναι εφικτό) από άλλον εκτός του ΠΩΛΗΤΗ, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχουν χρησιμοποιηθεί. Εξαιρούνται τυχόν ελλαττωματικά Προϊόντα. Ομοίως ουδεμία επιστροφή Προϊόντων σχεδιασμένων ή κατασκευασμένων (με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή σε πολύ μεγάλες ποσότητες) ειδικά για συγκεκριμένη Προμήθεια γίνεται αποδεκτή.

 

9.  Εγγυήσεις
 • Ο ΠΩΛΗΤΗΣ παρέχει εγγύηση όπως νομίμως προβλέπεται άλλως εγγράφως συνομολογείται για ελαττώματα/ζημίες ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σε Προϊόντα που έχει προμηθεύσει, κατασκευάσει ή συναρμολογήσει, η οποία άρχεται από την ημερομηνία παράδοσής τους ήτοι μετάβασης του κινδύνου στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.
 • Κατόπιν έγγραφης συμφωνίας επισκευές ή αντικαταστάσεις ελαττωματικών Προϊόντων μπορούν να γίνουν και στο χώρο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η επισκευή ή αντικατάσταση μέρους της Προμήθειας δεν επηρεάζει την ημερομηνία έναρξης της περιόδου εγγύησης στο σύνολό της, όπως άνω καθορίζεται. Το επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν, ή τμήμα αυτού, θα καλύπτεται από ξεχωριστή εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία επισκευής ή αντικατάστασής του. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω πρόσθετη εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνον το προϊόν ή το συστατικό ή παράρτημα αυτού που επισκευάσθηκε ή αντικαταστάθηκε.
 • Εξαιρούνται όλων των εγγυήσεων οι βλάβες, ζημίες, ελαττώματα, αλλοιώσεις, ελλείψεις προερχόμενα:
  • εκ της συνήθους χρήσεως και της φυσιολογικής φθοράς
  • ανεπαρκή συντήρηση ή αποθήκευση
  • εσφαλμένο, πλημμελή ή αμελή χειρισμό και χρήση
  • χρήση ακατάλληλων υγρών και αερίων
  • λανθασμένη ροή ή πίεση
  • λανθασμένη εγκατάσταση
  • εναλλαγές στην ποιότητα της τροφοδοσίας ρεύματος ( ηλεκτρική τάση, συχνότητα, διαταράξεις)
 • τροποποιήσεις που έγιναν δίχως την έγκριση του ΠΩΛΗΤΗ
 • εγκατάσταση ή τροποποιήσεις που έγιναν δίχως να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των Προϊόντων και του ΠΩΛΗΤΗ
 • επισκευές, επεμβάσεις, αντικαταστάσεις που έγιναν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή τρίτους
 • από βανδαλισμούς, γεγονότα ανωτέρας βίας και τυχηρά και εν γένει οιουδήποτε λόγου μη αποδιδόμενου στον ΠΩΛΗΤΗ
 • λειτουργία των Προϊόντων σε περιβάλλον για το οποίο δεν είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν.
 • Από λόγους ανωτέρας βίας.
 • Η εγγύηση παύει αυτοδικαίως και δίχως οιασδήποτε άλλης ενημέρωσης:
  • μετά την παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου της εγγύησης
  • εάν τα Προϊόντα τέθηκαν εξ αρχής σε λειτουργία ή συναρμολογήθηκαν από οιονδήποτε άλλο πλην του ΠΩΛΗΤΗ και τούτο είχε σαφώς οριστεί στην παραγγελία,
 • εάν σε περίπτωση αστοχίας ή οιουδήποτε ζημιογόνου γεγονότος δεν ελήφθησαν από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστεί η ζημιά.
10.    Περιορισμός Ευθύνης ΠΩΛΗΤΗ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ, περιλαμβανομένων των αντιπροσώπων, υπαλλήλων, εργολάβων/υπεργολάβων, προμηθευτών ή άλλων προσώπων για τους οποίους θεωρείται νομικά υπεύθυνος ήτοι των εν γένει προστηθέντων του, θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε σωματικές βλάβες, θάνατο και άμεσες ζημιές που τυχόν προκληθούν σε περιουσίες, λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας κατά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεών.

Ουδεμία ευθύνη φέρει ο ΠΩΛΗΤΗΣ για οποιεσδήποτε έμμεσες και/ή αποθετικές ζημίες και εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαριάς αμέλειας και δόλου, που μπορεί να προκύψουν ως συνεπεία ή εκ της Προμήθειας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων για:

 • Απώλεια εισοδήματος
 • Απώλεια κέρδους
 • Απώλεια συμβάσεων
 • Απώλεια χρήσης
 • Απώλεια παραγωγής
 • Κόστος κεφαλαίου
 • Απώλεια λόγω διακοπής παροχής ρεύματος
 • Κόστη εναλλακτικής μορφής παραγωγής ρεύματος
 • Λοιπά έξοδα προερχόμενα από διακοπή λειτουργίας

Η συνολική υποχρέωση αποζημίωσης του ΠΩΛΗΤΗ προερχόμενη από εκάστη παραγγελία περιορίζεται στην αξία αυτής.

 

11.   Ανωτέρα Βία – Τυχηρά Γεγονότα – Πανδημίες & Covid 19

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε ανυπαίτιο και απρόβλεπτο γεγονός εξαιρετικής φύσης, το οποίο δεν αναμενόταν και ούτε ήταν δυνατόν να προληφθεί ή να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Όλα τα περιστατικά που δεν οφείλονται σε δόλο ή αμέλεια και δεν είναι ανωτέρα βία αλλά τυχηρά ομοίως δεν δημιουργούν ευθύνη για τον ΠΩΛΗΤΗ. Οι Πανδημίες, όπως για παράδειγμα είναι ο COVID 19 ή οποιαδήποτε μετάλλαξη αυτού ή άλλου ιού ή/και τα Μέτρα Αντιμετώπισής της συνιστούν Γεγονός Ανωτέρας Βίας. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ, οι Υπεργολάβοι του και το απασχολούμενο από αυτόν Προσωπικό υποχρεούνται σε πλήρη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και του ΠΟΥ. Σε περίπτωση αναστολής των εργασιών εξαιτίας πανδημίας αντίστοιχα θα αναστέλλεται και ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας/προσφοράς. Η οικονομική αδυναμία των μερών δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας ή τυχηρών ή πανδημίας ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται να λάβει ισόχρονη παράταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

 

12.   Προσωπικά Δεδομένα
 • Ο ΠΩΛΗΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναγνωρίζουν ότι προστασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι μεγάλης σημασίας. Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρόκειται να μεταβιβάσει

Προσωπικά Δεδομένα στον ΠΩΛΗΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που θα λάβει από τον ΠΩΛΗΤΗ στο πλαίσιο εκάστης παραγγελίας/πρότασης ενώ είναι πιθανόν να απαιτηθεί η σύναψη πρόσθετων συμφωνιών επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων. Οι πρόσθετες συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων θα δεσμεύουν τυχόν θυγατρικές, εργολάβους, υπεργολάβους, συνεργάτες, προσωπικό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

 

 • Ο ΠΩΛΗΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν αποκτούν δικαιώματα επί των πληροφοριών ή στοιχείων τα οποία τυχόν του αποκαλύπτονται ή του κοινοποιούνται από τον έτερο κατά τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια του συμφωνητικού/παραγγελίας/προσφοράς άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του αντικειμένου της ή εξ αφορμής αυτής, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεδομένων ή στοιχείων που καλύπτονται από επαγγελματικό, ή άλλου είδους απόρρητο ή ευαίσθητο υλικό από πλευράς ανταγωνισμού, (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Κατά την για οιονδήποτε λόγο λήξη ή λύση της επαγγελματικής συνεργασίας ο ΠΩΛΗΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλουν να παραδώσει στον έτερο το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους.

(α) Με την επιφύλαξη της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, ο ΠΩΛΗΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλουν:

 • να διαφυλάσσουν το απόρρητο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του ετέρου, να επιδεικνύουν εχεμύθεια και τουλάχιστον την ίδια επιμέλεια, την οποία επιδεικνύουν ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δικών τους Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ετέρου, εξαιρουμένων των αρμοδίων υπαλλήλων, στελεχών,προστηθέντων και βοηθών εκπληρώσεώς τους στους οποίους δύναται να τις γνωστοποιούν μόνον στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
 • να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι προστηθέντες και οι βοηθοί εκπληρώσεώς τους είναι ενήμεροι για τον εμπιστευτικό ή απόρρητο κατά περίπτωση χαρακτήρα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του ετέρου και τηρούν και αυτοί απαρεγκλίτως τις υποχρεώσεις του παρόντος, ευθυνόμενοι για κάθε παράβασή τους από τα πρόσωπα αυτά.
 • να μην αλλοιώνουν ούτε να αφαιρούν σήματα ή διακριτικά ταυτοποίησης, πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας τα οποία δηλώνουν τον κύριο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και
 • να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τον έτερο αναφορικά με περιστατικά που περιέρχονται σε γνώση τους και σχετίζονται με κατοχή, χρήση ή γνώση Εμπιστευτικών Πληροφοριών, από οιοδήποτε πρόσωπο πέραν των δικαιούμενων βάσει του παρόντος.

 

(β) Η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας και η απαγόρευση γνωστοποίησης του παρόντος δεν αφορά πληροφορίες ή δεδομένα πανομοιότυπα ή παρόμοια με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, οι οποίες:

 • βρίσκονταν στη νόμιμη κατοχή πριν και τούτο αποδεικνύεται εγγράφως,
 • παρέχονται μεταγενέστερα από τρίτους (για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες δεν θεωρούνται τρίτοι) χωρίς να υφίσταται υποχρέωση εμπιστευτικότητας έναντι των τρίτων,
 • η αποκάλυψή τους γίνεται δυνάμει νομοθετικής ή ρυθμιστικής διάταξης ή δικαστικής εντολής
 • Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση τυχόν στοιχείων και δεδομένων που έχουν γνωστοποιηθεί για τους σκοπούς της εκτέλεσης της παραγγελίας/προσφοράς, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετικά νομοθεσία και κυρίως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (GDPR), με τον οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη είναι σε πλήρη συμμόρφωση και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • Οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν για τον ΠΩΛΗΤΗ και τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και μετά την για οποιοδήποτε λόγο καταγγελία ή τη λύση ή λήξη της συνεργασίας.
13. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Ο Ν. 4605/2019 εναρμόνισε της ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016). Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων επί πνευματικών δημιουργημάτων, ήτοι την βιομηχανική ιδιοκτησία, η οποία περιλαμβάνει τις εφευρέσεις (διπλώματα ευρεσιτεχνίας), τα σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις, και την πνευματική ιδιοκτησία, η οποία καλύπτει τα καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα. Ως εκ τούτων, κάθε μορφή πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως πληροφορίες, διαγράμματα, σχέδια, λογισμικά κλπ που περιλαμβάνονται ή σχετίζονται με στην προσφορά/πρόταση σχετικά με τα Προϊόντα, ανήκουν στον ΠΩΛΗΤΗ ή στους προμηθευτές του. Συνεπώς, η χρήση τους από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για σκοπούς άλλους πλην της εκπλήρωσης της παραγγελίας, ως επίσης και η πλήρης ή η μερική αναπαραγωγή ή η εκχώρηση της χρήσης σε τρίτους, απαγορεύεται, εκτός εάν προηγείται αυτών ρητή έγγραφη συγκατάθεση του ΠΩΛΗΤΗ.

14.   Δικαιοδοσία και Αρμοδιότητα

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο μέλλον από την εκάστοτε σύμβαση πωλήσεως, προσφορά, παραγγελία, τιμολόγιο/δελτίο αποστολής ή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους μεταξύ ΠΩΛΗΤΗ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών κατά περίπτωση και θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

 

15.   Τροποποιήσεις

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πωλήσεως και οτιδήποτε άλλο συμφωνηθεί σε σχέση με αυτούς θα τροποποιούνται μόνον κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ ΠΩΛΗΤΗ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ, αυτής αποδεικνυομένης αποκλειστικά και μόνον εγγράφως και ρητώς αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου τρόπου και μέσου αποδείξεως αυτής.